Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub - opdateret med regnskab

23. februar 2019 18:39 , af Lisbeth Grubov

Tirsdag d. 12 marts 2019 kl. 19:00 afholdes ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub i klublokalerne.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om det forudgående år
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse - se regnskab
4. Fondsstyrelsens beretning og regnskab
5. Fremlæggelse af virksomhedsplan og budget for det kommende år
6. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 15
7. Valg af bestyrelse, revisorer og fondsstyrelse

På valg til bestyrelsen er:

- Formand Ove Pedersen ikke villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Bo Kaliszan til posten
- Sekretær Mads-Peter K. Engelhardt Ikke villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Lisbeth Grubov til posten.
- Ungdomschef Mie Toft Nilsson– villig til genvalg
- Rochef Ib Toft villig til genvalg
- Rochef Per Palludan – villig til genvalg
- Vakant rochef – bestyrelsen indstiller Annemarie Ohms til posten
- Vakant Elite- og Talentchef - bestyrelsens indstilling vil forelægge til generalforsamlingen.

Valg af revisorer: På valg er Christian Svejgaard og Erik Bartholm – begge er villige til genvalg

Valg til Fondsstyrelsen: På valg er Henrik Vikelgaard – villig til genvalg

8. Eventuelt.

 

Om generalforsamlingen:

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen, som skal have dette i hænde mindst 10 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ethvert aktivt medlem, som er fyldt 15 år, og mindst har været medlem af klubben i 3 måneder, personligt afgive sin stemme.

Medlemmer, der skylder kontingent har ikke stemmeret. Passive medlemmer har adgang, men ikke stemme- og taleret på generalforsamlingen.

 

Det reviderede regnskab - og evt. indkomne forslag - bliver sat op på opslagstavlen i

klubhuset senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen, den 23. februar 2019